Om oss‎ > ‎

Vedtekter

Vedtekter

§ 1 Navn

 • Klubbens navn er Bryne fotoklubb. 

 

§ 2 Formål

 • Klubbens formål er å fremme interessen for fotografi i et aktivt og sosialt miljø for fotoentusiaster på jæren og omegn.

 

§ 3 Paraplyorganisasjon

 • Klubben er tilsluttet Norsk Selskap For Fotografi – NSFF

 

§ 4 Medlemskap

Klubben er åpen for alle.

 • Alle medlemmer har samme rettigheter og plikter.
 • Medlemmer plikter å være medlem i NSFF gjennom klubben.
 • Styret kan gi dispensasjon fra forrige punkt dersom medlemmet er tilsluttet NSFF gjennom annen klubb.
 • Medlemmene har gratis adgang til klubbens vanlige møter.
 • Utmeldelse skal skje skriftlig til styret innen 31. Desember. Medlem som som står med ubetalt kontingent etter skriftlig purring, strykes som medlem.

 

§ 5 Kontingent

 • Klubbåret følger kalenderåret.
 • Kontingenten er for tiden 500,- over 18 år, og 350,- under 18 år, inkl. kontingent til NSFF.
 • Kontingenter skal være betalt innen 20. januar.
 • Etter utgangen av tredje kvartal betales kun NSFF avgift som kontingent.
 • Årsmøtet kan justere prisen på kontingenten.

 

§ 6 Organisasjon

 • Klubben ledes av ett styre med 3-7 medlemmer, som velges av årsmøtet hvert år. Styret må inneha funksjonene leder, sekretær og kasserer som ett minimum.
 • Styret fastsetter/endrer program, konkurranseregler og annen drift mellom årsmøtene.
 • Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer (medregnet møtende varamedlem) er tilstede.
 • Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

 

 

§ 7 Årsmøte

 • Årsmøtet er klubbens øverste myndighet.
 • Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig. Andre saker enn nevnt i innkallingen kan ikke behandles.
 • Medlemmer som ikke kan være tilstede på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til styret eller til et møtende medlem. Fullmakten kan inneholde instruks om stemmegivning.
 • Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Øvrige vedtak treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av vedtekt.

 

§ 8 Ordinært årsmøte

 • Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar. Innkalling med sakspapirer sendes skriftlig (brev eller e-post) til alle medlemmer pr. 1. Februar og med minst 7 dagers varsel.
 • Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert skriftlig til styret innen 1. Januar.
 • På ordinært årsmøte behandles:
  • Styrets årsberetning
  • Regnskap
  • Kontingent
  • Budsjett
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

 • Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst 5 medlemmer skriftlig krever det.
 • Innkalling sendes skriftlig (brev eller e-post) til alle medlemmer med minst 14 dagers varsel.

 

§ 10 Oppløsning

 • Oppløsning av klubben vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Det avgjøres deretter ved alminnelig flertall hvordan klubbens aktiva skal disponeres.